نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی بین عناصر و مؤلفه‌های دو نرم‌افزار سیمرغ و میراث جام جم و بیان ویژگی‌ها و کارآیی این دو نرم‌افزار در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است، و از روش ارزیابانه برای تحلیل داده‌های به دست آمده استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در 11 معیار مورد بررسی در این پژوهش (شامل: بخش فنی نرم‌افزار؛ بخش استانداردهای ورودی و خروجی اطلاعات؛ بخش جستجو، ذخیره و بازیابی؛ بخش نمایش نتایج؛ بخش ثبت و ورود اطلاعات؛ بخش راهنما ؛ بخش گزارش‌گیری؛ بخش فراهم‌آوری؛ بخش امکانات امنیتی؛ محدودیت‌های سیستم عامل و بخش رابط کاربری) نرم‌افزار میراث جام جم در هفت معیار نسبت به نرم‌افزار سیمرغ برتری دارد. با این وجود نرم‌افزار سیمرغ هم در بخش‌های استانداردهای ورودی و خروجی اطلاعات، جستجو و ذخیره و بازیابی و در نهایت بخش راهنما نسبت به نرم‌افزار میراث جام جم برتری دارد. در مقایسه کلی بر اساس تمام معیارها، نرم‌افزار میراث جام جم با کسب میانگین 08/53 درصدی نسبت به نرم‌افزار سیمرغ با میانگین 55/46 درصدی، برتری دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به نیازهای سازمانی و اختصاصیِ هر یک از نرم‌افزارهای تحت بررسی، هر دو نرم‌افزار نیاز به بازبینی و برخی اصلاحات دارند. هر چند که نرم‌افزار میراث جام جم از نظر اهداف آرشیوی در صدا و سیما برتری دارد اما در بخش‌های مهمی از جمله بخش استانداردهای ورودی و خروجی اطلاعات، بخش جستجو و بازیابی اطلاعات، بخش راهنما و رابط کاربری نیاز به بازبینی دارد تا با منابع آرشیوی هماهنگی بیشتری داشته باشد. ولی با این حال در بخش فنی، گزارش‌گیری و فراهم‌آوری و امکانات امنیتی دارای میانگین‌های قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of the Simorgh and the Mirase Jam-E Jam software in IRIB Organization

نویسندگان [English]

  • Faramarz soheili 1
  • Minoosh Ezati 2
  • Ali Akbar Khasseh 3

1 Payame Noor University

2 M.A. in Knowledge and Information Science, Payame Noor University

3 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: In this study, comparative comparisons between Simorgh and Mirase Jam-E Jam software have been made and the features and performances of these two software have been described in the IRIB organization.
Research method: The present study is of applied variety, and has been done with survey method and an evaluation method has been used to analyze the obtained data.
Findings: The findings of this research showed that in the eleven criteria which considered in this study (including; Software technical section, Data input and output standards section, Search section, save and restore, To register and login information, Help Section, reporting section, Security section, metadata standards section, operating system limitations, user interface section) the Mirase Jam-E Jam software is superior to the Simorgh software in six criteria.However, the Simorgh software is also superior in data input and output sectors, search, and save and restore, Help and ultimately in the user interface as compared to the Mirase Jam-E Jam software.
In a general comparison, based on all the criteria, the Mirase Jam-E Jam software has superiority with acquiring 53.08 over the Simorgh software with 46.55.
Conclusion: The results of this study showed that both software require major revisions. Although the Mirase Jam-e Jam software is superior, but important parts need to be revision to be more consistent with archival resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • Archival Software
  • Evaluation
  • Simorgh Software
  • Mirase Jam-e Jam Software