نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: ارزیابی میزان تطابق کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران با معیارهای کتابخانه سبز
روش: پژوهش کاربردی و با روش پیمایشی ارزیابانه انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته‌ای با استفاده از چک لیست استاندارد لید نظرات صاحبنظران کتابداری و اطلاع رسانی و حوزه محیط زیست شامل 103 معیار در هفت بخش استفاده شد. جامعه پژوهش مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کشور ایران شامل 186 کتابخانه بود .
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها از نظر رعایت معیارهای کتابخانه سبز در بخش ساختمان و تجهیزات، مدیریت و برنامه‌ریزی، ایجاد انگیزه و تعهد در کتابداران، مجموعه‌سازی و حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و آگاهی‌رسانی و مشارکت و پشتیبانی از برنامه‌های ملی و بین‌المللی وضعیت متوسطی دارند و بین سه گروه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت این معیارها تفاوتی وجود ندارد. در نتیجه‌گیری می‌توان گفت در کتابخانه‌های دانشگاهی کشور رعایت معیارهای کتابخانه سبز هنوز تبدیل به دغدغه نشده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the compliance of Iranian academic libraries with green library criteria

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Ghorbani 1
  • fahimeh babalhavaeji 2
  • Fatemeh Nooshinfard 3

1 Research and Education Department of National Library and Archives of IRAN

2 Library and Information Science Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Library and Information Science Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate Greening in Iranian central Academic libraries from perspective of their managers. The study is an applied research and was performed by an evaluative survey method. For data collection, a researcher-made questionnaire was utilized containing six sections relevant to Environmental management. The research population was comprised of the managers of Iranian Academic libraries affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Iran’s Islamic Azad University and a total of 186 libraries were included .
The Green Library measures included the construction and equipment, management and planning, librarians’ motivation and commitment, acquisition and protection, information organization and dissemination, and participation and support national and international programs were in an intermediate state, and there was not any differences between the three groups of central academic libraries in terms of observance of these measures. Iranian Academic libraries can be due to the fact that in Iranian academic system, Environmental management has not yet been turned into the university managers’ concerns, and no significant difference has been observed in this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental sustainability
  • Green library
  • Academic Libraries