نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی الزامات شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی شامل درج سالانه اسامی داوران، عضویت ایشان درپایگاه‌های بین‌المللی و توزیع جغرافیایی وسازمانی آنها می‌باشد. همچنین به بررسی ترکیب داوران از حیث جنسیت، تخصص (رشته تحصیلی) و رتبه علمی پرداخته شده است و در انتها، داوران مشترک در میان مجلات شناسایی شده و به بیان این موضوع پرداخته شده است که نشریات علمی در رشته حسابداری، چه نسبتی از مقالات منتشرشده را به داوران خود اختصاص داد‌ه‌اند.

روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است و برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی استفاده شده و تحلیل یافته‌ها با رویکرد علم‌سنجی و ارزیابانه صورت گرفته است جامعه آماری، 19 نشریه حسابداری معتبر وزارت عتف می‌باشد.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که 17 مجله از 19 مجله(90%) نسبت به درج سالانه اسامی داوران دروبگاه اقدام کرده‌اند. کمتراز 10% داوران در پایگاه پابلونز نمایه شده‌اند. 28 استان و 107 دانشگاه در گروه داوران نماینده دارند. بالغ بر 52% داوران استادیار،32% دانشیار و12% استاد می‌باشند. مشارکت زنان 27% و 93% داوران متخصص حسابداری بوده‌اند. در مجموع بالغ بر 231 مقاله از 622 پژوهش منتشرشده درسال 1400 توسط گروه داوران (37%) بوده است. بررسی داوران مشترک نشان داد که زهره حاجیها باعضویت درگروه داوران 14 مجله بیشترین همکاری را داشته و در مجموع 1364 کرسی داوری توسط 492 فرد تکمیل شده است.

نتیجه‌گیری: وضعیت داوران در نشریات حسابداری نشانگر وضعیت مطلوبی نیست که امید است با سیاست‌گذاری اصولی و رعایت استاندارها توسط مسئولین ذیربط، بتوان در آینده وضعیت مطلوب‌تری فراهم شود و نهایتاً منجر به افزایش کیفیت مقالات منتشرشده و توسعه علم و دانش حسابداری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Peer Reviewers of Iranian Accounting Journals: Composition, Characteristics, and the Criteria of the Scientific Journals Evaluation system of the MSRT

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghannad 1
  • Mohammad Arabmazar Yazdi 2
  • Mohammad Hossein Safarzadeh Bandari 3
  • Reza HesarZadeh 4

1 PhD Student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran,

4 Associate Professor of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present paper aims to review the criteria of the scientific journals evaluation system of MSRT including the annual listing of the names of reviewers, reviewers’ registration with international scientific databases, and their geographical and institutional distribution. Moreover, the composition of reviewers, in terms of gender, specialty, and scientific rank, is investigated. Finally, interlocked reviewers are identified, and it is investigated what percentage of scientific publications in accounting is allocated to the journals’ own reviewers.

Methodology: this paper is descriptive survey research and uses a checklist to collect the data. Data analysis is performed by adopting an evaluative scientometric method. The statistical population of the current research comprises the websites of 19 accounting journals scientific in 2021.

Findings: Findings demonstrate that 17 out of 19 journals (90%) have annually listed the names of their reviewers on their website. less than 10 percent of reviewers have built up their profiles in the Publons database. The geographical distribution shows that 28 provinces contribution to the peer-review process. Furthermore, the institutional distribution of reviewers shows that 107 universities have at least one representative on the peer-review boards of accounting journals. More than 52% of reviewers hold the academic rank of assistant professor, 32% associate professor, and 12% full professor.

Women make up 27% of peer reviewers, and 93% of reviewers are accounting specialists. More than 231 out of 622 papers published in 2021 are authored by the journals’ own reviewers (37%). The investigation of interlocked reviewers reveals that Zohreh Hajiha, participating in the peer-review process of 14 journals have contributed to the largest number of journals, and the total number of reviewers’ names published in accounting journals (1364) represent 492 individual reviewers.

Conclusion: The status of referees in accounting publications does not indicate the favorable situation that is expected which can be rectified through better policymaking and fulfilling the scientific publication criteria by relevant authorities, and finally, lead to the improved quality of published papers and the development of accounting knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair Review, Evaluation of Accounting Journals Peer Reviewers, Interlocked Reviewers, Preferential Publication, MSRT&rsquo
  • s Scientific Journals Evaluation System