نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت. ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، شرکت آب جنوب شرق خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

تأملی بر چارچوب معماری اطلاعات دودف به‌عنوان یک معماری سازمانی اطلاعات مناسب برای دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

چکیده فارسی

هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی و پیشنهاد چارچوب معماری سازمانی اطلاعات دودف، از سوی مدیران و کارشناسان دانشگاه شیراز به منظور معماری سازمانی اطلاعات این دانشگاه و جلب توجه مدیران به مقوله معماری سازمانی به منظور ارتقای تعالی سازمان و بهره‌وری و برشمردن مزایای معماری سازمانی در این دانشگاه است.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با به‌کارگیری دو روش پیمایشی (مصاحبه حضوری) با مدیران و کارشناسان دانشگاه شیراز، در کلیه سطوح، (جهت گردآوری داده‌ها) و نیز بررسی اسنادی یا کتابخانه‌ای به منظور بررسی فرم‌ها و اسناد مربوط به فرایندهای دانشگاه انجام شده است.

یافته‌های پژوهش: هدف از انجام معماری سازمانی اطلاعات در دانشگاه شیراز دست یافتن به خروجی‌های معماری مطلوب در این سازمان است. که این فرآیند می‌تواند در کنار دیگر فرآیندهای اصلی سازمان قرار گرفته و به‌صورت پیوسته اجرا شود. به‌طورکلی، این فرآیند شامل سه مرحله اصلی می‌باشد که عبارت‌اند از: 1- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، 2- برنامه‌ریزی معماری سازمانی، 3- اجرای معماری سازمانی. بر مبنای یافته‌های پژوهش و مصاحبه با کارشناسان و بررسی متون و اسناد و مدارک، چارچوب معماری اطلاعات دودف، مناسب‌ترین و بهترین گزینه برای معماری اطلاعات دانشگاه شیراز قلمداد گردید.

نتیجه‌گیری: بررسی چارچوب معماری اطلاعات دودف و نتایج پژوهش نشان داد که معماری اطلاعات دودف، معماری مناسبی برای دانشگاه شیراز است. برای مدیریت معماری سازمانی اطلاعات مطلوب، دانشگاه شیراز نیاز دارد تا الگوبرداری و پیشنهاد جایگاه و تشکیلات در وضعیت مطلوب را ارائه دهد. به تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز پست‌های سازمانی بپردازد و همچنین در مورد نحوه بلوغ سازمان تصمیم‌گیری بنماید.

کلیدواژه‌ها: چارچوب DoDAF، معماری سازمانی اطلاعات، معماری موجود، معماری مطلوب،دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Appropriacy of the Implementation of the DoDAF Information Architecture Framework as an Organizational Information Architecture for Universities: The Case for Shiraz University

نویسندگان [English]

  • marzieh yarizanganeh 2
  • Hadi Alhaei 3

2 Department of Knowledge and Information Science ,Marvdasht branch Islamic Azad University , Marvdasht , Iran.

3 Postgraduate of Knowledge and Information Science. South East Water Khuzestan Company

چکیده [English]

A Reflection on the Appropriacy of the Implementation of the DoDAF Information Architecture Framework as an Organizational Information Architecture for Universities: The Case for Shiraz University

Abstract

Background and Objectives: This study aims to investigate and the proposed framework of DODAF information architecture by the managers and experts for the purpose of organizational information architecture of this university and to draw the attention of managers to organizational architecture in order to improve organizational excellence and enumerate the benefits of organizational architecture.

Methodology: The present study was carried out using a combination of two survey methods with experts from Shiraz University. To this end, data were gathered using the relevant documentaries and library studies to examine the forms and documents related to the processes of Shiraz University. In order to collect the data, face-to-face interviews with managers and experts of Shiraz University as well as a review of forms and documents related to the processes of Shiraz University were performed. To do this, interviews with the director and experts of the education and research department of the university (at all levels) were conducted; also, documents related to the documentation of tasks and processes, including job descriptions were collected. Additionally, other documents, including operational plan, performance indicators, organizational excellence, etc. were reviewed and reported. To analyze the data, first, the strategic orientation was determined. For this purpose, intitially, strategic elements were identified and relevant approaches were examined. Then, the existing processes were identified as well. In this vein, all the following indicators were identified for data analysis in two parts: strategic elements and strategic elements of information technology.

Findings: The purpose of information organization architecture at Shiraz University is to achieve the desired architectural outputs in this organization. This process can be implemented alongside other core processes of the organization and run continuously. In general, this process consists of three main steps: 1. Strategic IT planning, 2. Organizational architecture planning, and 3. Implementation of organizational architecture.

Discussion: The results showed that DODAF information architecture is the most appropriate and best option for the inforKeywords: DoDAF Framework, information organization architecture, Existing architecture, Desirable

کلیدواژه‌ها [English]

  • DoDAF Framework
  • information organization architecture
  • Existing architecture
  • Desirable architecture