سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

نجلا حریری؛ زرین زرین آبادی

دوره 4، 10، پاییز و زمستان ، دی 1391، ، صفحه 79-96

چکیده
  هدف: هوش معنوی نه‌تنها در بُعد فردی، بلکه در بُعد سازمانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. معنویت می‌‌تواند با تاثیر بر روی وجدان انسانها در آن‌ها حس تعهد نسبت به مسئولیت‌های روزمره زندگی را به‌وجود‌ آورده، نوعی تعهدپذیری در آن‌ها ایجاد کند. هدف پژوهش تعیین رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان است. روش: روش ...  بیشتر