بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش ، آذر 1398، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و  روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونزپس از تعیین روایی محتوایی و پایایی آن (89/0 )استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان سال ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 99-120

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مختلف در رفتار اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی خاتم­الانبیاء بهبهان صورت گرفت. همچنین در این مطالعه، رابطه­ی بین خودکارآمدی عمومی و رفتار اطلاعاتی این دانشجویان بررسی شد. 300 دانشجوی سال­های اول تا چهارم دانشگاه صنعتی خاتم­الانبیاء بهبهان از بین کلیه دانشجویان این مرکز به صورت نمونه­گیری ...  بیشتر