نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سطح سواد اطلاعاتی و میزان اضطراب کتابخانه­ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است.
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش کلیه  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران می­باشند که از بین آنها 335 نفر به عنوان نمونه صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر استاندارد قابلیت­های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی و مقیاس اضطراب کتابخانه­ای باستیک، استفاده شد.
یافته­ ها: وضعیت سواد اطلاعاتی جامعه پژوهش در حد مطلوبی نشان داده شد. میزان اضطراب کتابخانه­ای در جامعه پژوهش کمتر از حد متوسط بود. اضطراب کتابخانه­ای به صورت معناداری در دانشجویان زن نسبت به مرد (02/0p<) و دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دکترا بالاتر بود (001/0p<). در عین حال، سواد اطلاعاتی به­طور معناداری در دانشجویان دکترا نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد بالاتر نشان داده شد (01/0p<).
نتیجه­گیری: بین اضطراب کتابخانه­ای و مهارت استفاده از رایانه رابطه­ای منفی و معنا­دار وجود داشت؛ اما، بین سطح سواد اطلاعاتی و میزان مهارت در استفاده از رایانه و زبان انگلیسی، رابطه مثبت و معنا­دار بود. سطح سواد اطلاعاتی و میزان اضطراب کتابخانه­ای، رابطۀ معنادار و منفی داشتند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Information Literacy and Library Anxiety in the Graduate Students at Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Atousa Abiari 1
  • zahed bigdeli 2