علمی پژوهشی
ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

سعید سعیدا اردکانی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمدباقر جعفری

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است. روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران

آتوسا آبیاری؛ زاهد بیگدلی

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 17-36

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سطح سواد اطلاعاتی و میزان اضطراب کتابخانه­ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است. روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش کلیه  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران می­باشند که از بین آنها 335 نفر به عنوان نمونه صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011

زهرا یوسفی؛ آمنه سادات طاهریان؛ فریده عصاره

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 37-56

چکیده
    بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان

لفته منصوری؛ علی حسین حسین زاده؛ عبدالرضا نواح

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده هدف: بیگانگی از کار، یکی از مهم ترین پدیده های عصر کنونی است که با رویکرد های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی سعی در شناخت دقیق این پدیده و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن را دارد. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان می­باشد. پژوهش حاضر ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009

آتوسا کوچک؛ روح الله خادمی

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 73-96

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر ترسیم نقشه علم­نگاشتی (ساختار علم) تولیدات علمی حوزه منابع آب در نمایه استنادی علوم طی سال­های 1990 تا 2009 است. روش: این پژوهش با استفاده از روش­های تاریخ نگاری و تحلیل استنادی انجام شده است. داده­ها از نمایه استنادی علوم قابل دسترس از طریق پایگاه وب آوساینس جمع آوری شد که در مجموع شامل 7590 رکورد شد. نقشه ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی

نرجس ورع؛ ندا زراعتکار

دوره 5، 11، بهار و تابستان ، مرداد 1392، صفحه 97-117

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر وضعیت کتابخانه های عمومی استان فارس را بر اساس استانداردی که دیانی در سال 1374 پیشنهاد نموده مورد ارزیابی قرار داده است. روش­شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. کلیه کتابخانه­های عمومی استان فارس در سال 1388 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند. در تجزیه و تحلیل­های ...  بیشتر