نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه شیراز

3 کتابخانه کوثر نور نی ریز

چکیده

هدف: به طور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره، همراه بوده و انسان‌ها از زمان‌های بسیار دور، به این مفهوم پی برده‌اند. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در سازمان‌ها و تاثیر آن در بهبود کارایی و اثربخشی، هدف پژوهش حاضر ارائه روشی به منظور مدیریت ریسک کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم‌قطعیت است.
روش پژوهش: در این پژوهش از یک الگوی تلفیقی از روش‌های مدیریت ریسک و اعداد فازی استفاده می‌شود تا ضمن در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود، به وسیله رتبه‌بندی ریسک‌های موجود برای کتابداران کتابخانه‌های عمومی، اقدامات مناسب در جهت جلب رضایت آن‌ها ارائه گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارشناسان و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس می‌باشد. در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا ریسک‌های کتابداران بر اساس مطالعه پژوهش‌های پیشین استخراج شده و سپس بر اساس الگوریتمی مبتنی بر اعداد فازی مثلثی رتبه‌بندی می‌گردند. در این الگوریتم با در نظر گرفتن دو هدف زمان و کیفیت، هر ریسک از دو منظر شدت اثر و احتمال وقوع آن رتبه‌بندی می‌شود. کلیه محاسبات نیز بر اساس قوانین اعداد فازی انجام می‌گردد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نتایج نشان داد که سه ریسکی که رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند عبارت‌اند از: فقدان شبکه برق اضطراری، فقدان سیستم ضد حریق و کپسول آتش‌نشانی، اتصالات برقی و خطرات آن.
نتیجه‌گیری: مدیریت ریسک در کتابخانه‌های عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این پژوهش مدلی طراحی گردید که ضمن معرفی و رتبه بندی ریسک‌های کتابداران کتابخانه‌های عمومی، کتابداران را در جهت خدمت رسانی مطلوب یاری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Risk Management and Prioritization of Risks to Development of Public Librarian Performances of Fars Province

نویسنده [English]

  • azime mozafari 1

چکیده [English]

Purpose: Naturally, every activity is associated with risk, and human beings have long understood this concept and are seeking to identify its factors and resources. So that lack of proper risk management will cause problems. Given the importance of risk management in organizations and its impact on improving efficiency and effectiveness, propose of this study is presenting a method for managing risk of public librarians in Fars province in terms of uncertainty.
Methodology: In this study, we use an integrated model based on fuzzy numbers and risk management techniques to consider uncertainties, to rank the public librarian risks and present appropriate actions in order to satisfy them. The study population includes all experts and librarians of public libraries in Fars. Based on the proposed framework, first librarian risks are extracted based on previous research studies and then rank using an algorithm based on triangular fuzzy numbers. In this algorithm, considering two goals of time and quality, each risk is ranked from two perspectives in terms of its severity and probability of occurrence. All calculations are performed according to fuzzy number rules.
Findings: The results showed that three risks which ranked first to third are: lack of emergency power grid, lack of anti-fire systems and fire extinguishers, electrical contacts and risks.
Conclusions: Risk management is very important in public libraries, so in this research a model is designed to identify and rank of public librarian risks to help librarians in order to desirable services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Numbers
  • Public Library
  • Risk Management
  • Uncertainty