نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف، تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان است. روش: پژوهش از نوع هدف بنیادی- نظری به روش تحلیل محتوا کیفی قیاسی، و تفسیر و نتیجه گیری آن استتناجی است. ابزار گردآوری داده ها از طریق گردآوری و مطالعه اسناد کتابخانه و منابع دیگر، در پایگاه های اطلاعاتی در تحلیل محتوای شارحان ملاصدرا انجام شده است. روایی و پایایی پژوهش حاضر بر مبنای قابلیت اعتبار و اطمینان پژوهش های گذشته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و دانش گردآوری شده از محتوای اسناد، به صورت تبیینی- تفسیر استنتاجی انجام شده است. یافته ها: وجه مشترک سه الگوی رفتار اطلاعات در بازیابی تعاملی اطلاعات اعم از بلکین؛ اینگورسن، و ساراسویک در توانایی های شناختی کاربر است که بر اساس مبانی فلسفه صدرایی در تجرد مثالی انسان می تواند رویدادی بلکین، وضعیت دانش کاربران قاعده مند شده؛ در الگوی شناختی اینگورسن، چگونگی جستجوی کاربران و چگونگی تاثیر پذیری ساختارهای شناختی آنان در جذب اطلاعات تفاوت ایجاد نموده ؛ و نیز، در الگوی چند سطحی ساراسویک، سطوح( شناختی، انگیزشی و موقعیتی) دچار تغییر شده و موجب تعامل بیشتر می گردد و در گفت و گوی کاربر و دریافت پاسخ از نظام اطلاعاتی موجب به تصویر کشیدن میانکش ها در میان سطوح و لایه های مختلف جنبه های حیاتی می گردد. نتیجه: با تبیین توانایی های شناختی کاربر در بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان(ملاصدرا)، کنش متقابل سه جانبه رفتار، محیط، و افراد فهمیده و درک می شود و منجر به هدایت کنش ها از جمله نقطه شروع جست و جو می گردد و موجب تفسیر و تدوین مفهوم سازی روشن رفتارهای اطلاعاتی اعم از رفتار اطلاعاتی، رفتار اطلاع جویی، رفتار اطلاع یابی و رفتار استفاده از اطلاعات شده و در جریان تعامل رفتارهای اطلاعاتی و نیز سطوح متفاوت از دقت و توجه در مراحل جست و جو و هم چنین، تنوع و گوناگونی رفتارهای اطلاعاتی، امری قابل پیش بینی و مداوم خواهد بود. و در نهایت با تدوین راهبردهای اثربخش برای پیشبرد اطلاعات در رفتارهای اطلاعاتی منجر به پیاده سازی، و توسعه الگوهای بازیابی تعاملی اطلاعات می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Philosophical explanation of the user's cognitive ability to interactive retrieve information based on Abstraction of human paradigmatic

نویسنده [English]

  • Esmat Momeni

چکیده [English]

: The purpose of the present study is to philosophically explain of the user's cognitive abilities to interactive retrieve information based on abstraction of human paradigmatic. Methodology: This is a fundamental theoretical goal research using deductive qualitative content analysis, its interpretation and conclusions. The data collection tools were collected through the study of library documents and other sources in the databases of Mulla Sadra's exponents' content analysis. The validity and reliability of the present study is based on the reliability and validity of past research. The analysis of the information and knowledge gathered from the content of the documents is done in an explanatory-inferential interpretation. Finding: The commonalities of the three information behavior retrieval patterns, including Belkin, Ingwersen and Saracevic on the cognitive abilities based on abstraction of human paradigmatic of Mulla Sadra, the user can be regulated the knowledge status in Belkin episode of IR model and in Ingwesen cognitive model makes a difference in how users search and how their cognitive structures are influenced by information absorption; And also, in the Saracevic multilevel model, the levels (cognitive, motivational, and situational) have changed and caused more interaction, and in user interaction and response to the information system, it is possible to depict intermediates among levels and layers different aspects of vital. Conclusion: By explaining the cognitive abilities of the user in information interactive retrieval based on abstraction of human paradigmatic (Mulla Sadra), the three-way interactions of behavior, environment, and individuals are understood and lead to actions such as the search starting point and causing interpret and formulate a clear conceptualization of information behaviors including information behavior, information seeking behavior, information finding behavior, and information use behavior during the interaction of information behaviors as well as varying levels of accuracy and attention in the search process as well as diversity and the variety of information behaviors will be predictable and persistent. Finally, formulating effective strategies to advance information in information behaviors leads to the implementation and development of interactive information retrieval patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction of information retrieval
  • Information behaviors
  • cognitive ability
  • Abstraction of human paradigmatic