نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های هم­کنش­پذیری سیستم­های اطلاعاتی دانشگاهی ایران و ارائه مدل پیشنهادی است.
روش­ شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی است. در این  مطالعه ابتدا تنوع سیستم­های اطلاعاتی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای، جستجو در اینترنت و پایگاه­های اطلاعات علمی مختلف پیشینه­های مرتبط با موضوع هم­ کنش ­پذیری سیستم­های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با مرور پیشینه ­های تحقیق شاخص­ های مهمی که در مطالعات پیشین بررسی شده بودند استخراج گردیدند. شاخص­ های استخراجی با روش دلفی در سه راند ارزیابی شد. گردآوری داده­ها با ابزار چک لیست انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه متخصصان کلیدی و خبرگان حوزه سیستم­های اطلاعاتی و مدیران فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی بودند. حجم نمونه 25 نفر از صاحبنظران و خبرگان در این حوزه بود که به روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ­ها با نرم­ افزارهای اکسل، اکسپرت چویس و اس.پی.اس.اس 23 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که شاخص ­های هم ­کنش ­پذیری سیستم ­های اطلاعاتی دانشگاهی ایران در سه دسته شاخص ­های فنی، معنایی و فرآیندی قرار می­گیرند. رتبه ­بندی در سطح زیرمعیارها نشان داد که زیرمعیار قابلیت تعامل و تبادل داده­ با سیستم­ های اطلاعاتی (فنی)، قابلیت کدینگ علائم آموزشی و دانشگاهی (معنایی) و سازوکار اطلاع­ رسانی در مورد ارائه و به روز رسانی در رتبه اول قرار دارند.
تیجه گیری: توجه به بهبود و ارتقای شاخص ­های هم­ کنش ­پذیری سیستم ­های اطلاعاتی دانشگاهی موجب تسهیل در همکاری سیستم ­ها با یکدیگر و بالارفتن  بهره ­وری، اثربخشی، کارایی و بهبود فعالیت­ های کاری دانشگاهی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of the interoperability factors of information system of universities of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Bavarsad-Omidiyan 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • Mohammad Reza Farhadpoor 3

1 PhD student in Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Tehran Science, and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: The process of teaching and research in universities is dynamic, complex and requires extensive change and transformation. As a result of advances in information and communication technology, the world of academia also entered the age of the information society. Its manifestation is the use of academic management information systems, test and evaluation information systems, online education systems, student information systems, faculty member information systems, etc. in universities. The main idea behind the use of all these systems is to collect relevant data, represent it and illustrate it based on the needs of different academic users. The management information system with the aim of providing the required information, helps managers in issues such as planning, control and decision making and provides the necessary support to make strategic and optimal decisions for managers of the educational system. Provides. This paper has studied interoperability factors of information system among Iranian universities. The lack of interoperability among Iranian universities has verified the importance of this article.
Methodology: This paper is an exploratory qualitative study which base on its objectives classifies under applied researches. Several key factors of interoperability have been extracted precisely, and results have been analyzed by experts along using Delphi technique (Zeinali et al. 2017 & Namli et al, 2009). The population of this study has concluded all information system experts and managers at different branches of Islamic Azad University (IAU) which had qualified to interview with their corresponding experiences. The sample population has been made of both faculty members and manger level participants that participate in Delphi rounds
Findings: Increasing the volume of data has been one of the major concerns of organizations. They are trying to facilitate its by using information management mechanism. Lack of a comprehensive and systematic approach over time leads to the implementation of a variety of information systems in an organization with different data structures and programming that complicate their usage. Over the years, the issue of information systems interoperability under these conditions has been considered.
Results have proven that the key factors of technical interoperability in information system of IAU are:
·         Ability to interact with information systems and Data exchangeability
·         Link-ability to decision support system (DSS)
·         Standard format of saved Data
·         Centralized security
·         Centralized Data monitoring
·         Integrated processing and Synchronization
·         Easy communication with other systems
·         Ability to use virtually, online and distance education
·         And so on.
Similarly, this study had claimed the below listed items as the critical organizational interoperability factors of information system in Iranian university case study:
·         Its mechanism regarding information delivery and updating 
·         Flexibility and ability to Change and update
·         Dynamic and flexible setting
·         Changeable task manager
·         Efficiency measurement and feedback
·         Expandable architecture
·         Ability to develop regarding new demands
·         Service-oriented architecture
And finally, the most significant semantic interoperability factors of information system in Iranian university case study had highlighted as below:
·         Ability to code the learning symbols and identifiers  
·         Ability to communicating with independent clients not considering languages. 
·         Using standard coding and identifiers
·         XML interpreter service
·         Map service
·         Preparing a standard format of texting between clients
·         Content Based Routing
·         Being user friendly considering user’s knowledge and vocabulary   
Discussion: At the end, this paper significantly had determined that the architecture of university information system should guaranty the integration of information process while eases the flowing data between the departments or clients smoothly. In the other word, establishing an interoperable information system which covers all technical, Organizational and Semantic aspects and share demanded information with clients on time is the most crucial characteristic of modern organizations. Furthermore, lack of these aspects (technical, Organizational and Semantic) obstructs systems achieving efficiency, development and interoperability, and it may affect their decisions at current competitive market. On the other hand, improving these factors significantly simplifies the communication between clients and increases the effectiveness, efficiency, and customer satisfaction as well.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactivity
  • Information Integrity
  • Semantic Interaction
  • Process Interaction
  • Technical Interaction
Adebesin, F., Foster, R., Kotzé, P., & Greunen, D. (2013). A review of interoperability standards in e-Health and imperatives for their adoption in Africa. South Afr. Comput. J., 50, 55-72.
Arvidsson, V., Holmström, J., & Lyytinen, K. (2014). Information systems use as strategy practice: A multi-dimensional view of strategic information system implementation and use. The Journal of Strategic Information Systems, 23(1), 45-61. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsis.2014.01.004
Bhartiya, S., Mehrotra, D., & Girdhar, A. (2016). Issues in Achieving Complete Interoperability while Sharing Electronic Health Records. Procedia Computer Science, 78, 192-198. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.02.033
Bhatnagar, R., Kumar, A., & Gupta, S. (2016). Role of Information Systems in an University Setup – A Case Study. International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE) , ISSN 2320–4028 (Online), Volume 4, 151-156.
Dadmarzi, M. (1998). Vocabulary of the higher education system. Majmae Gorohaye Maaref Islami.
Dzemydiene, D., Maskeliūnas, S., & Dzemyda, I. (2008). Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 260-278. https://doi.org/DOI:  10.3846/1392-8619.2008.14.260-278
Egyedi, T. M. (2007). Standard-compliant, but incompatible? Computer Standards & Interfaces, 29(6), 605-613. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csi.2007.04.001
Fernandes, J. C., Neto, V. V. G., & Santos, R. P. D. (2018). Interoperability in systems-of-information systems: A systematic mapping study 17th Brazilian Symposium on Software Quality, Brazilia.
Indrajit, R., E., & Djokopranoto, R. (2006). Manajemen perguruan tinggi modern. Andi.
Indrayani, E. (2013). Management of academic information system (AIS) at higher education in the city of Bandung. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 628-636. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.381
Iroju, O., Soriyan, A., Gambo, I., & Olaleke, J. (2013). Interoperability in healthcare: Benefits, challenges and resolutions   International Journal of Innovation and Applied Studies, 3(1), 262-270.
Jin, A., & Ahlfors, L. (2012). Interoperability in medical records Lund University]. Lund. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2799548&fileOId=2801218
Namli, T., Aluc G Fau - Dogac, A., & Dogac, A. (2009). An interoperability test framework for HL7-based systems. IEEE transactions on information technology in biomedicine : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 13(3), 389–399. https://doi.org/https://doi.org/10.1109/TITB.2009.2016086
Park, J., & Ram, S. (2004). Information systems interoperability: What lies beneath? ACM Transactions on Information Systems (TOIS)  22(4), 595-632. https://doi.org/https://doi.org/10.1145/1028099.1028103
Pazooki, F. (2017). Interoperability of databases in the linked data space. Information & Communication Quarterly Book Review, 3(12), 241-252.
Rezaei-Hachesu, P., Samad-Soltani, T., & Moftian, N. (2017). Development of an interoperable object-oriented design for gynecology data management compatible with the Iranian electronic health Record. Health Information Management, 13(7), 472-479.
Ribeiro, L. M., Pereira, R. H., Pacheco, O., Bernardes, M., & Martins, R. T. (2016). Interoperability between information systems of Portuguese higher education institutions In  EUNIS 22nd Annual Congress Book of Proceedings  https://core.ac.uk/download/pdf/143395775.pdf
Sabooniha, N., Toohey, D., & Lee, K. (2012). An evaluation of      hospital information systems integration approaches International Workshop on Recent Advances in Medical Informatics (RAMI-2012)   , 3 - 5 August, Chennai, India.
Sadoughi, F., Shahi, M., Davaridolatabadi, N., & Ebrahimi, K. (2014). Hospital information systems interoperability in Iran Hormozgan Medical Journal, 18(3), 235-241.
Soares, D., & Amaral, L. (2011). Information systems interoperability in public administration: Identifying the major acting forces through a Delphi study. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 6(1), 61-94. https://doi.org/https://doi.org/10.4067/S0718-18762011000100006
Truptil, S., Bénaben, F., Couget, P., Lauras, M., Chapurlat, V., & Pingaud, H. (2008). Interoperability of information systems in crisis management: Crisis modeling and meta modeling. In K. Mertins, R. Ruggaber, K. Popplewell, & X. Xu (Eds.), In  Enterprise Interoperability III     (pp. 583-594). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-84800-221-0_46
Zeid, A., Sundaram, S., Moghaddam, M., Kamarthi, S., & Marion, T. (2019). Interoperability in smart manufacturing: Research challenges. Machines, 7(2), 1-17. https://doi.org/ttps://doi.org/10.3390/machines7020021
Zeinali, N., Asosheh, A., & Setareh, S. (2017). Provide interoperability model to interact in hospital information systems. Journal of Health and Biomedical Informatics, 4(1), 48-58.