نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی شاخص های هم کنش‌پذیری سیستم های اطلاعاتی دانشگاهی ایران و ارائه مدل پیشنهادی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی است. در این مطالعه ابتدا تنوع سیستم‌های اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، جستجو در اینترنت و پایگاه‌های اطلاعات علمی مختلف پیشینه‌های مرتبط با موضوع هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با مرور پیشینه‌های تحقیق شاخص‌های مهمی که در مطالعات پیشین بررسی شده بودند استخراج گردیدند. شاخص‌های استخراجی با روش دلفی در سه راند ارزیابی شد. گردآوری داده‌ها با ابزار چک لیست انجام شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه متخصصان کلیدی و خبرگان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی و مدیران فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی بودند. حجم نمونه 25 نفر از صاحبنظران و خبرگان در این حوزه بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزارهای اکسل، اکسپرت چویس و اس.پی.اس.اس 23 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاهی ایران در سه دسته شاخص‌های فنی، معنایی و فرآیندی قرار می‌گیرند. رتبه‌بندی در سطح زیرمعیارها نشان داد که زیرمعیار قابلیت تعامل و تبادل داده‌ با سیستم‌های اطلاعاتی (فنی)، قابلیت کدینگ علائم آموزشی و دانشگاهی (معنایی) و سازوکار اطلاع‌رسانی در مورد ارائه و به روز رسانی در رتبه اول قرار دارند.
نتایج: توجه به بهبود و ارتقای شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاهی موجب تسهیل در همکاری سیستم‌ها با یکدیگر و بالارفتن بهره‌وری، اثربخشی، کارایی و بهبود فعالیت‌های کاری دانشگاهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of the interoperability factors of information system of Islamic Azad University of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Bavarsad-Omidiyan 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • Mohammad Reza Farhadpoor 3

1 PhD student in Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Tehran Science, and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Information Management Dept., Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Research Objective: This study has been accomplished to study, categorize and rank the interoperability factors of information system in Iranian universities along with providing a proposed model.
Methodology: This paper is an exploratory qualitative study which base on its objectives classifies under applied researches. Relatively, various information systems of universities and other higher education sectors have been investigated.
The population of this study has concluded all information system experts and managers at different branches of Islamic Azad University (IAU). A Purposive sampling has been applied to define the sample size (number of information system experts) and data of 25 participants have been analyzed using Excel, Expert choice and SPSS 23.0 soft wares.
Considering these to approve the significance of a factor a 60 percent positive is needed. Following the mentioned binominal tests, using a Friedman test all three levels of interoperability factors have been ranked independently.
Research funding: Variety of Information Systems in Iranian universities may cause complicated issues for clients and untrained users as well. Hence recently some have been studied novel methods to tackle such difficulties. One of the most preferred approaches to ease this kind of integration is to settle proper interoperability among all information systems in different branches; which guaranty a user-friendly communication and data sharing to all clients and users despite their level of knowledge. Results have proven that the key factors of information system in Islamic Azad University had classified into 1-Technical, 2-Semantic and 3- Organizational interoperability. Respectively, among the sub criteria of three mentioned groups, 1-Ability to interact with information systems and Data exchangeability (Technical), 2-Ability to code the learning symbols and identifiers (Semantic) and 3-IT mechanism regarding information delivery and updating ( Organizational) have been ranked as the most crucial factors.
Results: To conclude, a meaningful defense among information systems in Azad Islamic Universities have been reported. Thus, concentrating on improving the interoperability factors of information system in universities significantly simplifies the communication between clients and increases the effectiveness, efficiency, and customer satisfaction as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactivity
  • Information Integrity
  • Semantic Interaction
  • Process Interaction
  • Technical Interaction