نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شرکت آب جنوب شرق خوزستان

2 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب­جنوب شرق خوزستان بوده است.
روش­شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه­ی پژوهش را، 10 نفر از خبرگان (5 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه پژوهش) و مدیران شرکت (5 نفر از مدیران با سابقه) تشکیل می­دهد. روش نمونه­گیری و انتخاب جامعه مورد نظر، روش غیر تصادفی هدفمند بوده است و برای گردآوری داده­های مورد نیاز، از مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده‌ شده است. تحلیل نهایی داده­های پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است.
یافته­ها: افته­ها نشان داد که تأثیرپذیرترین عوامل، ساز و کار بحث­های گروهی، پست سازمانی و استفاده از منابع می­باشند. در سطح دوم عامل وجود منابع، قرار گرفته که بر عوامل سطح اول اثر می­گذارد و از عامل سطح سوم اثر می­پذیرد. در سطح سوم عامل تمرکز، قرار دارد. در سطح چهارم چهار عامل زیرساخت فناوری، اعتماد، رهبری و تسهیم دانش قرار گرفته­اند و بالاخره در سطح پنجم عامل مشارکت، قرار دارد. بر اساس مدل به دست آمده، این عامل اثرگذارترین عامل در دراجرای صحیح مدیریت دانش می باشد.
نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش، بر حسب سطح تأثیرگذاری، در اجرای صحیح فرایندهای مرتبط نقش کلیدی دارند. با توجه به مدل نهایی پژوهش می­توان دریافت که تمامی ده عاملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، اگرچه در سطوح با درجات تأثیر متفاوت قرار دارند اما با هم مرتبط هستند. این مدل، عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه را شناسایی کرده و روابط میان این عوامل را کشف و آن­ها را رتبه بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and leveling factors affecting the implementation of knowledge management using Interpretive Structural Modeling (ISM), Case study: South-East Ahvaz Water Company

نویسندگان [English]

  • Hadi Alhaei 1
  • zohreh Cheraghi 2
  • Mansour Koohi Rostami 3

1 M.A in Knowledge and Information Science,in Southeast Khuzestan Water Company

2 Phd, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant professor, Information science and knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The aim of the current study was to Identify and group the effective factors on the implementation of knowledge management in the water production and transmission exploitation company in the southeast of Ahvaz. Today, one of the most crucial success factors for organizations to gain a competitive advantage is the identification, sharing, and use of organizational knowledge, or knowledge management. As a result, organizations are constantly searching for solutions to successfully implement knowledge management processes in their working environment. Gaining this competitive advantage is obviously reliant on the organization's capacity to efficiently transform current information into new knowledge assets (Ou et al., 2016). Despite the fact that many organizations have invested in and implemented knowledge management at various organizational levels, many of them have also failed (Chua & Lam, 2005). Therefore, one of the biggest problems in every organization is figuring out the essential and efficient components of knowledge management implementation.
Methodology: The current study uses an applied approach to its goal and a descriptive-analytical methodology to its implementation. Ten experts—five university professors in the subject field and five senior industry managers—make up the research community. The target population was sampled and chosen using a targeted non-random technique, and the necessary data were gathered using structured interviews and questionnaires. The Interpretive Structural Modelling (ISM) method was used to conduct the final analysis of the study data. An effective method for examining how one element affects other elements is interpretive structural modelling. According to Kannan et al. (2009), this technique looks at the direction and order of intricate interactions between system components.
Findings: The results indicated that the cornerstone of this model, which influences all other aspects, is engagement in corporate affairs, knowledge activities, and information exchange. In other words, it is important to pay close attention to the fact that the fundamental component in the implementation of knowledge management is the involvement of all employees in the organization-level sharing of information. As long as all employees do not actively participate in the knowledge affairs of the organization, the rest of the processes will not be done properly. According to the findings, the most influential factors are the mechanism of group discussions, organizational position and use of resources. In the second level, there is the factor of existence of resources, which affects the factors of the first level and is affected by the factor of the third level. At the third level is the concentration factor. At the fourth level, there are four factors of technological infrastructure, trust, leadership and knowledge sharing, and finally at the fifth level is the factor of participation. According to the obtained model, this factor is the most effective factor in the correct implementation of knowledge management.
Discussion: Factors affecting the implementation of knowledge management, according to the level of influence, play a key role in the correct implementation of related processes. According to the final model of the research, it can be seen that all the ten factors that were investigated in this research, although they are at different levels of influence, but they are related to each other. This model has identified the factors affecting the implementation of knowledge management in the studied company and discovered the relationships between these factors and leveled them. According to this model, it is suggested to apply the findings of this research and use them in the real work situation, to increase the participation in knowledge affairs and knowledge-building activities in the company, and the company managers to create solutions for Create participation opportunities for all employees. Also, the leaders of the organization, by strengthening the spirit and culture of trust in the organization, create the ground for creating a fluid flow of knowledge and knowledge sharing among different departments of the company, and for this they can use appropriate and up-to-date technological infrastructures. It is also suggested to act in a centralized way in maintaining and producing knowledge content in different work environments so that repetitions and rework can be avoided and previous experiences can be used to solve future problems; In other words, "testing the tested is a mistake, and this will not be achieved without focusing on the creation and access to knowledge treasures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • interpretive structural modeling
  • implementation of knowledge management
Adel, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2013). Soft operational research. Industrial Management Institute.  
Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P., Chandrachai, A., & Cooparat, P. (2010). Indicators of knowledge management capability for KM effectiveness. Vine40(2), 183-203.
Awad, Elias M. (2018). Knowledge management. Tehran: Ketabdar.
Beikzad, J. F., & Doudmani Maleki, H. (2011). The effect of organizational factors on performance of knowledge management (KM) in education (Case study: Ministry of Education, Malekan City Office). Research on Information Science and Public Libraries, 17(4), 649-657.
Chua, A., & Lam, W. (2005). Why KM projects fail: A multi-case analysis. Journal of Knowledge Management, 9(3): 6-17.
Davenport T, Prusak L. Working knowledge: How organizations manage what they know: Harvard Business Press; 1998.
Debowski, S. (2006). Knowledge management. New York: Wiley.
DeTienne, K.B., Dyer, G., Hoopes, C. and Harris, S. (2004), ‘‘Toward a model of effective knowledge management and directions for future research: culture, leadership, and CKOs’’, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 10 No. 4, pp. 26-43
Duffy, J. (2000). Something funny is happening on the way to knowledge management. Information Management Journal, 34(4), 8-64
Iles, P., Yolles, M. & Altman, Y. (2001). HRM and Knowledge Management: Responding to the Challenge, Research and Practice in Human Resource Management, VOL. 9 NO. 1, pp. 3-33.
Jamshidi, A., & Jamshidi, L. (2018). Designing a Model for KM Implementation in the Clinical Field of Hospitals Affiliated to Hamadan University of Medical Sciences Using Structural Interpretative Modeling. Journal of Nursing Education, 6(5), 9-18.
Kannana, G., Pokharel, S., & Kumarc, P.S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(4), 28-36.
Kianto ,Aino, Mika ,Vanhala, Pia ,Heilmann, (2018) "The impact of knowledge management on job satisfaction", Journal of Knowledge Management, Vol. 20 Issue: 4, pp.621-636, https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0398.
Knapp, E. & Yu, D. (1999). Understanding organizational culture: how culture helps or hinders the flow of knowledge. Knowledge Management Review, 7, 16-21
Mårtensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of knowledge management4(3), 204-216.
Mendoza, L. E., Marius, A., Pérez, M., & Grimán, A. C. (2007). Critical success factors for a customer relationship management strategy. Information and software technology49(8), 913-945.
Nagendra, A., Morappakkam, S. (2016). Knwoledge Management Enablers and Barriers in the Army: An Interpretive Structural Modeling Approach. Indian Journal of Science and Technology, 9(45): 1-12.
Nonaka, I., A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science 5 (1) (1994) 14–37
Ou, C. X. J., Davison, R. M., & Wong, L. H. M. (2016). Using interactive systems for knowledge sharing: The impact of individual contextual preferences in China. Information & Management, 53(2), 145–156.
Peachey, T. A. (2006). An examination of the effects of culture, climatic, structure, and technological factors on knowledge management effectiveness (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation and Thesis database. (UMI No.  3245493).
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Garden City, NY: Doubleday
Shahizan, H. & Laith, A. Y. AL-H. (2011). The relationships among critical success factors of knowledge management, innovation and organizational performance: A Conceptual Framework. International Conference on Management and Artificial Intelligence, IACSIT Press, 6(1), 94-103.
Tsai, W. H., & Chou, W. C. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert systems with applications36(2), 1444-1458.
Wong, K.Y. and Aspinwall, E. (2005), ‘‘An empirical study of the important factors for knowledge-management
adoption in the SME sector ’’, Journal of Knowledge Management, 9(3), 64-82
Wu, W. (2012). Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing, 12, 527-535.