نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شرکت آب جنوب شرق خوزستان

2 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب­جنوب شرق خوزستان بوده است.
روش­ شناسی:   پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه­ی پژوهش را، 10 نفر از خبرگان (5 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه پژوهش) و مدیران شرکت (5 نفر از مدیران با سابقه) تشکیل می­دهد. روش نمونه­گیری و انتخاب جامعه مورد نظر، روش غیر تصادفی هدفمند بوده است و برای گردآوری داده­های مورد نیاز، از مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده‌ شده است. تحلیل نهایی داده­های پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد که تأثیرپذیرترین عوامل، ساز و کار بحث­های گروهی، پست سازمانی و استفاده از منابع می­باشند. در سطح دوم عامل وجود منابع، قرار گرفته که بر عوامل سطح اول اثر می­گذارد و از عامل سطح سوم اثر می­پذیرد. در سطح سوم عامل تمرکز، قرار دارد. در سطح چهارم چهار عامل زیرساخت فناوری، اعتماد، رهبری و تسهیم دانش قرار گرفته­اند و بالاخره در سطح پنجم عامل مشارکت، قرار دارد. بر اساس مدل به دست آمده، این عامل اثرگذارترین عامل در دراجرای صحیح مدیریت دانش می باشد.
نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش، بر حسب سطح تأثیرگذاری، در اجرای صحیح فرایندهای مرتبط نقش کلیدی دارند. با توجه به مدل نهایی پژوهش می­توان دریافت که تمامی ده عاملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، اگرچه در سطوح با درجات تأثیر متفاوت قرار دارند اما با هم مرتبط هستند. این مدل، عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه را شناسایی کرده و روابط میان این عوامل را کشف و آن­ها را رتبه بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مطالعه موردی: شرکت آب‌ جنوب‌شرق خوزستان

نویسندگان [English]

  • Hadi Alhaei 1
  • zohreh Cheraghi 2
  • Mansour Koohi Rostami 3

1 M.A in Knowledge and Information Science,in Southeast Khuzestan Water Company

2 Phd, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant professor, Information science and knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب­جنوب شرق خوزستان بوده است.
روش­شناسی:   پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه­ی پژوهش را، 10 نفر از خبرگان (5 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه پژوهش) و مدیران شرکت (5 نفر از مدیران با سابقه) تشکیل می­دهد. روش نمونه­گیری و انتخاب جامعه مورد نظر، روش غیر تصادفی هدفمند بوده است و برای گردآوری داده­های مورد نیاز، از مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده‌ شده است. تحلیل نهایی داده­های پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که تأثیرپذیرترین عوامل، ساز و کار بحث­های گروهی، پست سازمانی و استفاده از منابع می­باشند. در سطح دوم عامل وجود منابع، قرار گرفته که بر عوامل سطح اول اثر می­گذارد و از عامل سطح سوم اثر می­پذیرد. در سطح سوم عامل تمرکز، قرار دارد. در سطح چهارم چهار عامل زیرساخت فناوری، اعتماد، رهبری و تسهیم دانش قرار گرفته­اند و بالاخره در سطح پنجم عامل مشارکت، قرار دارد. بر اساس مدل به دست آمده، این عامل اثرگذارترین عامل در دراجرای صحیح مدیریت دانش می باشد.
نتیجه ­گیری: عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش، بر حسب سطح تأثیرگذاری، در اجرای صحیح فرایندهای مرتبط نقش کلیدی دارند. با توجه به مدل نهایی پژوهش می­توان دریافت که تمامی ده عاملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، اگرچه در سطوح با درجات تأثیر متفاوت قرار دارند اما با هم مرتبط هستند. این مدل، عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه را شناسایی کرده و روابط میان این عوامل را کشف و آن­ها را رتبه بندی کرده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مدیریت دانش
  • شرکت آب جنوب شرق اهواز
  • مدلسازی ساختاری تفسیری
  • پیاده‌سازی مدیریت دانش