نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد
1. نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.22438.1348

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­کننده از ایستگاه­های مطالعه می‌باشد. روش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی ...  بیشتر
Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model
2. Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ امین زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.31757.1670

چکیده
  The Objective: The objective of this study aims at the identification of the resources of knowledge, study the effect of Dalkir’s integrated life cycle of organizational knowledge on documenting knowledge and provide a practical model of knowledge documentation in central libraries of the state universities in Iran.Methodology: The research methodology of this ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی
3. عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی

محسن نوکاریزی؛ محمد قانعی؛ اعظم صنعت جو

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.22437.1347

چکیده
  هدف: ارائه الگوی بومی سازی شده راهبردی برای کمک به تدوین برنامه راهبردی استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بود.روش: پیمایشی تحلیلی است. نمونه‌گیری با دو نمونه 201 و 373 نفری از ...  بیشتر
بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران
4. بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مریم صابری؛ محسن نوکاریزی؛ محمد حسین دیانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.23411.1388

چکیده
  هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های ...  بیشتر