نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی گروه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی از لحاظ شاخص های عملکردی از دیدگاه کتابداران است. جامعه پژوهش حاضر شامل 131 نفر از کتابداران است. روش پژوهش پیمایشی-ارزیابانه است. یافته‌ها نشان داد که در بخش امانت نرم‌افزارهای پند، سیماد، پروان، اوراکل تهران، ماوا به ترتیب با کسب امتیاز 64/64 ، 50/89 ، 08/70 ، 22/56 ، 76 در وضعیت مطلوبی قرار دارند. بخش فراهم‌آوری و سفارشات، در نرم‌افزارهای تهران، پند، پروان در نظر گرفته نشده است و در نرم‌افزار ماوا عملا از آن استفاده نمی‌شود. تنها در نرم‌افزار سیماد کتابداران به طور عملی استفاده می‌کنند و طبق نظر آنها 11/36 درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بخش ذخیره و بازیابی نرم‌افزارهای پند، سیماد، پروان، اوراکل تهران، ماوا به ترتیب با کسب امتیاز 64/41 درصد، 71/34 درصد، 61/24 درصد، 69/37 درصد، 38/40 درصد، در وضعیت مطلوبی قرار دارند همچنین در بخش گزارشگیری نرم‌افزارهای پند، سیماد، پروان، اوراکل تهران، ماوا به ترتیب با کسب امتیاز 12/24 درصد، 20/53 درصد، 91/18درصد، 07/32 درصد، 08/56 درصد، در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نتایج نشان داد که تنها نرمافزار سیماد به بخش سفارشات توجه داشته است که نیاز به توجه بیشتری در این بخش است. همچنین نرم افزارها در بخش امانت، ذخیره و بازیابی دارای ضعفهایی هستند و از نظر کتابداران بخش گزارشات نرم‌اقزارها نیز انعطاف پذیری کامل و جامعی ندارد. در واقع نرمافزارهای کتابخانهای درونسازمانی توانسته‌اند تا حدودی پاسخگوی نیازهای روزانه کتابداران این بخشها باشند، ولی با توجه به پیشرفت فناوری چنان که شایسته است، قادر نبوده توقعات آنها را پوشش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of intra-organizational of the library software in section Functional Indicators

نویسندگان [English]

  • sahar habibi 1
  • mohsen hagizanolabedini 2
  • Amir reza asnafi 3

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 shahid beheshi

3 Member of faculty member of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate in-house library software in terms of performance indicators based on the view of librarians. The study population included 131 librarians. The researcher-evaluated research method and the method of collecting the researcher-made. The results showed that 64/64 of software in circulation advice, Symad software 50/89 percent, 08/70 percent Parwan software, software Tehran 22/56 percent, 76 percent have a favorable condition sojourn software. The procurement and ordering section does not exist in the software of Tehran, Pand, Parwan. And although it's designed, it's not actually used in Mava software. Only in the Simmand software librarians actually use this section and 36.1% of them are in good condition. In storage and retrieval of 41.64% of software, 34.71% of Simmand software, 24.61% of Parwan software, 37.69% of software in Tehran, 40.38% of Mova software are in good condition. In the reporting section, 24.24% of the software is Pand, 53.20% of the software, 18.19% of the software in Parwan, 32.77% of the software in Tehran, 56.08% of the software in Mova is a desirable situation. The results showed that only Simmand software has paid attention to the orders section, which requires more attention in this section. Also, the software is lagging behind in various subdivisions , there are weaknesses,In fact, intra-house library software has been able to some extent meet the daily needs of librarians in these sectors, but, given the advancement of technology, it has not been able to meet their expectations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Software
  • intra-organizational software
  • Information flow management
  • . Data storage and retrieval management
  • . Reporting