1. همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

شهرام عبدی آذر؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.27285.1530

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان ذهنیت فلسفی و دقت بازیابی جامعه آماری از پایگاه های اطلاعاتی علمی مورد مطالعه است. روش: روش پژوهش نیمه تجربی و کاربردی است. جامعه پژوهش 42 پژوهشگر رشته های مختلف علوم در شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش وضعیت ذهنیت فلسفی از پرسشنامه استاندارد سلطانی استفاده شد آلفای ...  بیشتر

علم سنجی
2. چرا ابزارهای پیام رسان موبایلی در کتابخانه ها ؟

فیروزه دوخانی؛ امیر رضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.24479.1433

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی میزان آشنایی کتابداران و کاربران کتابخانه مرکزی علوم و تحقیقات تهران با وب 2.0 و استفاده از ابزارهای پیام رسان موبایلی است. همچنین ارائه راه کارهای عملی جهت بهره مندی از ابزارهای مورد بررسی برای ارائه خدمات کتابخانه از اهداف دیگر این پژوهش می باشد .روش شناسی : پژوهش پیش رو از نظر ماهیت ، کاربردی و با رویکرد ...  بیشتر

3. ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

عسگر اکبری؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، ، صفحه 51-75

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24169.1422

چکیده
  هدف پژوهش رتبه بندی کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی و در مرحله دوم، 35 نفر از اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی که از بین پاسخ دهندگان مرحله اول انتخاب شدند حضور ...  بیشتر