علمی پژوهشی
نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران

زینب فری زاده؛ زاهد بیگدلی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19224.1269

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدل‎سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی است. روش/ رویکرد پژوهش: روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه‎ای- سندی است. یافته‌ها: یافته‏های این پژوهش نشان داد که مدل‏سازی در حوزه رفتار اطلاعاتی به درک این‏که اطلاع‎یابی چه‎وقت، چرا و چگونه رخ می‎دهد، می‎انجامد. مدل‏سازی رفتار کاربران همچنین ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ الهام ادیب زاده

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15672.1151

چکیده
  هدف:  هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  می­باشد. روش: روش پژوهش، به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 224 نفر  به ...  بیشتر

علمی پژوهشی
شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ

رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13186

چکیده
  هدف: در این پژوهش، با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم­ترین آثار تاریخی در حوزه روش پژوهش با رویکردی علمی،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. روش: این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی می­باشد. داده­های اولیه این پژوهش از وبگاه علوم استخراج گشته­اند. به همین منظور، ارجاعات استفاده­شده در کلیه مقالاتی که در مجلات هستۀ ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری

فاطمه اسکندری؛ پروانه ولوی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13101.1064

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در بین شرکت‌های فعال در پارک علم‌و‌فناوری خوزستان بوده است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات در دسته پژوهش‌های آمیخته قرار می‌گیرد. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه‌‌ی مدیران و معاونان شرکت‌های فعال در پارک علم‌و‌فناوری خوزستان می‌باشد که ...  بیشتر

علمی پژوهشی
مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران

زهرا عابدی خوراگانی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13189

چکیده
  هدف: برای سیاستگذاری در علم و فناوری به مطالعات کلان نگر در حوزه تولیدات علمی در سطح ملی نیاز است. بیشترین مطالعات موجود، مربوط به تولیدات ایرانیان در پایگاه‌های خارجی است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است و در آن از روش‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز

زهرا محمدیان؛ فریبا نظری؛ علی حسین قاسمی

دوره 9، شماره 20 ، مرداد 1396، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13193

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام­آراستگی در کتابخانه­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.  روش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کتابداران شاغل در کتابخانه­های مورد بررسی (47 نفر) بودند. ابزار جمع­آوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده‌ها ...  بیشتر