علمی پژوهشی
ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران

حمید احمدی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11650

چکیده
  هدف‌: هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه‌ی علم‌سنجی ایران از طریق مدارک تولید شده پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور می‌باشد.روش‌شناسی این پژوهش با استفاده از روش تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل تمامی مدارک این حوزه در قالب کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی.

رسول زوارقی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 21-48

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11632

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی و ترسیم ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی ایران بر اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه در بازۀ زمانی 1369 تا 1388 (1990-2009) می­باشد. روش: این پژوهش به روش علم­سنجی با رویکرد تحلیل هم­استنادی نویسنده صورت گرفت و برای تحلیل جایگاه شبکه­ای نویسندگان پایه نیز از روش تحلیل شبکه­های اجتماعی استفاده شد. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12267

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری عامل وقفه زمانی و به عبارتی فاصله زمانی ثبت تا کسب اعتبار بر میزان استناد واقع شدن پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل استنادی، انجام شده و جامعه پژوهش کلیة پروانه­های ثبت اختراع مربوط به کشورهای اسلامی است که در بازة زمانی 2005 تا 2014 در پایگاه ادارة ...  بیشتر

علمی پژوهشی
الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات

محمدحسن عظیمی؛ غلامرضا فدایی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/slis.2018.11652

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی و تحلیل متون مربوط به الگوی FRBR  در طول سال­های 1998 تا 2012 به منظور شناسایی سیر ظهور، اوج و افول این مدل و همچنین چالش­ها و عوامل مؤثر در این حوزه می­باشد. روش: پژوهش حاضر به روش مروری و اسنادی انجام شده است. نتیجه­گیری: مرور متون مرتبط با این مدل نشان داد که سال­های 2002 تا 2007 سال­های اوج پژوهش­های مربوط ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

ایرج رداد؛ مصطفی قطب زاده اردکانی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22055/slis.2018.13539

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر کیفیت خدمات آنها می‌ب‍اش‍د. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ج‍ام‍ع‍ه‌‌ آماری تحقیق را تمام کتابداران (64 نفر) و اعضای فعال کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی (61178 نفر) تشکیل دادند. به علت تعداد محدود کتابداران همه آنها به صورت سرشماری ...  بیشتر

علمی پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت

عظیمه مظفری؛ هادی شریف مقدم؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14593.1116

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و میزان شدت آن‌ها بر نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعیت است. روش: پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز اول با استفاده از مطالعات میدانی، نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر اساس ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی

مریم غفوری؛ عاصفه عاصمی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14511.1115

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات نویسندگان سامان­ های مدیریت محتوای همای­ ها در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. روش: در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل سیستم، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای و همچنین ازبررسی­های تجربی و عملی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل سامانه­های مدیریت همایش­های ملی ...  بیشتر